Toezicht op thuiszorg

IGZ vernieuwt toezicht op de zorg thuis
De zorg verandert in een rap tempo.  Steeds  meer mensen blijven, ook als ze intensieve zorg nodig hebben,  langer thuis wonen. Lag voorheen de focus op veiligheid in de zorg vooral bij de instellingen, in toenemende mate groeit het besef dat veilige zorg thuis meer aandacht vereist.  Om die reden  heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg  (IGZ) het toezicht op de zorg thuis vernieuwd door eind 2016 twee toetsingskaders te publiceren. Deze hebben tot doel om de kwaliteit en veiligheid  te beoordelen door:
 - Toezicht op de zorg thuis
-  Toezicht op netwerken in de zorg thuis

Kenmerkend voor de twee toetsingskaders is dat de IGZ uitgaat van de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Voor de wijkverpleging is binnen de nieuwe kaders een belangrijke coördinerende en signalerende rol weggelegd. Zo moet de cliënt nu samen met de wijkverpleging bepalen welke medische technologie (hulpmiddelen), zoals een zorgbed of tillift, gebruikt wordt. Bovendien moet  de cliënt erop kunnen rekenen dat de wijkverpleging de risico’s in het gebruik van een hulpmiddel onderkent en vervolgens samen met hem of haar de juiste acties onderneemt.

Belangrijk bij de keuze voor het hulpmiddel is verder dat de cliënt en de wijkverpleging rekening houden met de mantelzorger. Immers, veel zorgondersteuners beschikken niet over voldoende technische kennis om te beoordelen of een hulpmiddel  technische mankementen vertoont die een risico voor de cliënt en zijn omgeving vormen.

Advies

Met het oog op het voorkomen van onveilige hulpmiddelen is  dan ook inspectie aan te bevelen. Deze draagt sterk bij aan het verminderen van de veiligheidsrisico’s . Het advies van Stigah is om minimaal eenmaal per jaar in de thuissituatie een onafhankelijke gecertificeerde  keuring te laten uitvoeren.

Op de verplichte keuringssticker die na de inspectie op het hulpmiddel wordt bevestigd, staat de datum voor wanneer de volgende keuring plaats moet vinden. Het is dan aan de zorgverleners om vanuit de signalerende functie die ze binnen de IGZ kaders hebben gekregen,  die datum in de gaten te houden. Door dit vrij eenvoudig uit te voeren proces ontstaat,  net als in de instellingen, continuïteit in kwalitatief goede en veilige hulpmiddelen tijdens de zorg thuis.